Aydınlatma Metni | Biobellinda
Whatsapp Hattı :  Paylaş +90 850 259 69 59
Kurumsal İletişim :  +90 216 324 99 80       Whatsapp Hattı :  Paylaş +90 850 259 69 59
TR Dil: Türkçe Down

BİOBELLİNDA KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

1- Veri Sorumlusu

           6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Biobellinda Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Pazarlama A.Ş. (“Şirket” veya “Biobellinda” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2- İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

           Aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda Biobellinda tarafından; ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta, adres, satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, alışveriş zamanı bilgisi, Cinsiyet veriniz, IP adresi verileri işlenilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; sipariş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; satış sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası; sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi; finans veya muhasebe işlerinin takibi; iş ortakları veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi; ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, beğeni kullanımı ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası; yasal sınırlar çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile Biobellinda’nın meşru menfaatleri kapsamında işlenmektedir. İnternet sitemizde yaptığınız gezintiler kapsamında işlenen veriler hakkında lütfen İnternet Gizlilik ve Çerez Politikamıza bakınız. İnternet sitemizde ilgili onay bölmesini işaretlemeniz halinde tarafınıza reklam, kampanya bilgilendirme amacıyla sms ve/veya email gönderimi yapılabilecektir. Bu sms ve/veya email gönderimlerini dilediğiniz zaman ilgili mesajlarda belirtilen yöntemle iptal edebilirsiniz.

          6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu kapsamında Mesafeli Satış Sözleşmesinin mevzuata uygun olarak kullanılabilmesi için; ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta, adres, alışveriş zamanı bilgisi verilerinin alınması zorunludur. Dolayısıyla bu veriler bakımından açık rızanız gerek olmayıp, talep edilmemektedir. Bu veriler mevzuatta belirlenen süreler ile saklanacaktır.

          İnternet sitemizde yer alan ilgili onay kutularını işaretlemeniz halinde tarafınızdan talep edilen ve mevzuat veya KVKK kapsamında diğer meşru amaçlar bakımından gerekli olmayan verilerinizin işlenmesi, kullanılması, saklanması hususlarına işbu aydınlatma metninde yer alan hususlara açık rızanız olduğu kabul edilecektir. Açık rıza gösterdiğiniz bu hususlar bakımından açık rızanızı geri almak istemeniz halinde aşağıda 5. Başlıkta belirtilen yöntemi kullanabilirsiniz. Açık rızanız kapsamında alınan bu veriler, 3 yıl boyunca saklanacaktır.

          Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;  https://www.biobellinda.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Biobellinda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

           Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi üzerinden toplanmak sureti ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz sebebi ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda tutulmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve Aydınlatma Metninin 2. ve 4. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

          Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen dayanak ve amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Kişisel veri aktarımı yapılan tüm veri işleyen ve üçüncü kişiler, 6698 sayılı Kanuna uygun gizlilik yükümlülüğü altındadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

          Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 13.maddesi uyarınca Biobellinda’ya her zaman başvurabilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
            • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
            • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
            • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
            • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
            • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
            • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
            • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
            • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

          Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi;  https://www.biobellinda.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan ilgili kişi başvuru formu ile veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya e-posta, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Biobellinda’ya daha önce bildirilen ve Biobellinda sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Biobellinda’ya iletmeniz durumunda Biobellinda, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Biobellinda tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Veri Sorumlusu:

Biobellinda Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Pazarlama A.Ş.

Adres: Örnek Mahallesi Semerkant Cad. No: 29 Ataşehir / İstanbul

Web Adresi:   https://www.biobellinda.com.tr/

Telefon: 0216-324 59 99


İcon 2
İade Garantisi Ürün İade Garantisi
İcon 3
Hızlı Destek Hızlı ve Kolay Çözüm
İcon 4
3D Secure Güvenli Ödeme Yöntemi